Stadgar för Siames- och Orientalgruppen antagna vid första ordinarie årsmöte den 8 Jan 1977

Reviderade efter beslut på årsmöten: 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1988, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2008, 2018, 2019, 2021

§1 INLEDANDE BESTÄMMELSER
Klubbens namn skall vara Siames- och Orientalgruppen

§2 UPPGIFT
Klubbens uppgift är:
Att främja raskattaveln samt att motarbeta all avel och uppfödning, vilken bedrivs i uppenbart profitsyfte
Att arbeta för vidgad förståelse och uppskattning av siamesen, foreign white, balinesen, orientaliskt långhår, orientaliskt korthår och peterbald som sällskapsdjur.
Att inom sig samla enskilda medlemmar vilka vill verka för dessa rasers fortsatta utveckling som sunda, defektfria och vackra katter
Att informera medlemmarna om aktuella ting som rör dessa raser samt om kattens vård och skötsel
Att bevaka bestämmelser som rör dessa raser och som kommer från SBR, HAR, SVERAK, FIFe, Independent samt GCCF
Att uppta till behandling de frågor som kan uppstå inom ramen för klubbens verksamhet
Att i övrigt ta tillvara medlemmarnas intressen
Att föra medlems- och avelshaneregister
Att samarbeta med likasinnade organisationer i in- och utlandet
Att fyra ggr/år ge ut ett medlemsblad, Orientexpressen, antingen i pappersformat eller som ett digitalt nyhetsbrev, med ordföranden som ansvarig utgivare.

§3 ÅRSMÖTET
Mom 1 Styrelsen kallar till årsmöte. Skriftlig kallelse, inklusive inkomna motioner, delges medlemmarna i medlemsbladet eller genom separat utskick senast 2 veckor före årsmötet

Mom 2 Medlem har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motion skall vara sekreteraren tillhanda senast det datum som styrelsen delger i medlemsbladet.
Motionstiden skall kunna förlängas av styrelsen. Förlängd motionstid skall tillkännages i medlemsbladet eller genom separat utskick. Motionstiden skall vara minst 4 veckor.

Mom 3 Vid årsmöte närvarande medlem har en röst
Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av stadgeändringar eller upplösning av klubben (se § 8 mom 1a och 1 b) Personval fattas med relativ majoritet och sker med sluten omröstning
Övriga ärenden sker med öppen omröstning om ej sluten votering begärs
Alla personval och beslut avgörs vid lika röstetal med lottdragning
Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person får dock vara med i behandlingen av frågan och då framföra sina åsikter
Röstning genom ombud eller fullmakt kan ej ske.

(Enkel majoritet = minst hälften (50%) av rösterna måste falla på beslutet. Fler än två förslag kan ej röstas på åt gången. Nedlagda röster räknas inte
Relativ majoritet = Det förslag som får flest röster väljs även om röstetalet understiger 50 %)

Mom 4 Följande punkter tas upp på dagordningen:
1 Mötets öppnande
2 Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet
3 Fastställande av dagordning
4 Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
6 Val av justeringsmän och rösträknare
7 Verksamhets- och revisionsberättelse
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Beslut om årsavgifter och minimipriser
10 Motioner och styrelsens yttrande
11 Val av styrelseledamöter och val av förste och andre suppleant
12 Val av revisorer och ersättare
13 Val av valberedning och ersättare
14 Övriga frågor
15 Mötets avslutande

Mom 5 Följande valordning tillämpas vid årsmötet:
1 Årsmötet utser klubbens valberedning. Mandattiden är från ett årsmötes slut till och med nästa.
2 Antalet ledamöter i valberedningen fastställs av årsmötet, dock minst 3 (tre) stycken
3 Medlemmarna har rätt att inom tid som valberedningen beslutar nominera kandidater till förtroendeuppdrag i klubben
4 Valberedningen bereder valen och framlägger förslag
5 Valberedningens förslag samt uppgift om vilka kandidater som nominerats men inte tagits med i förslaget skall finnas tillgänglig vid årsmötet. Samtliga kandidater som nominerats och de som står inför omval skall tillfrågas av valberedningen och inom bestämd tid från valberedningen besluta till vilken post denna tackar ja eller nej
6 Vid årsmötet genomförs valen på följande sätt :
a) När årsmötet går till val meddelar valberedningens föredragande vilka motkandidater till de av valberedningen föreslagna som nominerats enligt punkt 3 ovan
b) Motkandidater till de av valberedningen föreslagna skall för att kunna väljas föreslås av medlem på årsmötet
c) Möjliga att föreslå som motkandidater är endast de personer som finns med bland de som tidigare nominerats enligt punkt 3 ovan och/eller föreslagits av valberedningen för det uppdrag som valet avser. Den som nominerats som ordinarie till ett uppdrag är också valbar som ersättare till ett annat uppdrag.

Mom 6 Extra årsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller när minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det. Årsmötet kan även självt besluta om extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall ske så snart som möjligt. Vid extra årsmöte skall endast de frågor behandlas som är anledningen till att det hålls. Dessa anges i kallelsen.

Mom 7 Årsmötesprotokoll publiceras i medlemsbladet samma år.

Mom 8 Ordinarie årsmöte skall avhållas en gång varje år, senast 15 december. SOG´s styrelse fastställer datum, tidpunkt, plats och lokal för årsmötet.

§4 STYRELSEN
Mom 1 Styrelsen är gemensamt ansvarig för klubbens verksamhet och tillgångar.

Mom 1a Verksamhetsåret skall vara lika med kalenderår, alltså från 1 januari till 31 december.

Mom 2 Styrelsen väljs av årsmötet. Ledamöterna tillträder sina mandat omedelbart efter årsmötet.

Mom 3 Styrelseledamöter väljs var för sig till sina respektive poster. Styrelsen består av 5 (fem) ledamöter valda av årsmötet för en tid av 2 (två) år var och en. Vid udda årtal väljs ordförande och sekreterare, vid jämna årtal väljs vice ordförande, kassör och ledamot Avgående ledamot kan omväljas. 2 (två) suppleanter väljs för en tid av 1 (ett) år.
Dessutom väljs vid årsmötet 1 (en) revisor för en tid av 2 (två) år, samt 1 (en) ersättare för denna för en tid av 1 (ett) år, minst 3 (tre) till valberedningen varav en är sammankallande för en tid av 1 (ett) år.

Mom 4 Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 (tre) av styrelsens ledamöter är eniga om beslut. Inför beslut ska samtliga ledamöter och suppleanter vara informerade. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 (tre) av styrelsens ledamöter är eniga om beslutet. Vid ledamots frånvaro träder suppleant in.

Mom 5 Det åligger styrelsen
Att leda klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar
Att fullgöra årsmötets uppdrag och verkställa dess beslut
Att föra noggranna räkenskaper, liksom protokoll över alla sammanträden
Att besluta om firmateckning för klubben
Att avge verksamhetsberättelse till årsmötet
Att förbereda ärenden som skall beslutas av årsmötet

Mom 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av ledamöterna begär det.

§5 MEDLEMSKAP
Mom 1 Medlemsavgiften vars storlek bestäms av årsmötet två kalenderår i förväg – och som löper per kalenderår – betalas vid löpande medlemskap senast den 31/1. Medlemsavgift som betalas efter den 1/12 gäller för följande år.

Mom 2 Medlemskap erhålls i samband med erlagd avgift.

Mom 3 Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgiften ej kommit klubben tillhanda efter sista betalningsdag (31/1) Medlem som önskar utträde ur klubben under inbetald medlemsperiod skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Mom 4 Styrelsen har rätt att utesluta medlem som uppenbarligen vanvårdar djur, överträder klubbens stadgar eller ej fullföljer sina betalningsåligganden. Berörd medlem skall ges möjlighet till yttrande i ärendet innan beslut om eventuell uteslutning sker. Utesluten medlem skall med angivande skäl underrättas i rekommenderat brev med mottagningsbevis.

§6 ANSVAR
Mom 1 Medlem i SIAMES- OCH ORIENTALGRUPPEN får inte sälja djur till försök.

Mom 2 Ägare till honkatt skall se till att honkatt ej föder mer än högst 3 (tre) kullar under 2 (två) på varandra följande kalenderår.

Mom 3 Klubbens medlemmar förbinder sig att vid försäljning av katt/kattunge följa respektive förbunds/klubbs regler.

Mom 4 Klubben rekommenderar sina medlemmar att hålla marknadsmässiga priser vid försäljning av katt/kattunge. Vid annonsering av katt/kattunge får ej begreppen bortskänkes, rea, billigt, bytes mot föremål eller annan liknande text eller i liknande sammanhang förekomma.

§7 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Mom 1 Klubbens räkenskaper förs per kalenderår. Verksamhetsberättelse, bokslut och protokoll skall senast en månad före årsmötet överlämnas till revisorerna.

Mom 2 Kassören tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner tecknar ordförande och kassör firma var för sig.

Mom 3 Revisionerna utförs av 1 (en) revisor för vilka det ska finnas en ersättare.
Revisorn och ersättaren väljs av årsmötet. Revisorn skall granska klubbens räkenskaper och förvaltning. Revisorn har rätt att när som helst ta del av räkenskaper och förvaltning. Revisorn har rätt att när som helst ta del av klubbens räkenskaper och handlingar rörande klubbens förvaltning.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 2 (två) veckor före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisor till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§8 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
Mom 1 a) Beslut om stadgeändring fattas vid två på varandra följande årsmöten varav det ena är ordinarie. Frågan skall vara upptagen på dagordningen. Minst 2/3 av rösterna måste bifalla förslaget, kvalificerad majoritet. Beslut gällande nya eller förändrade stadgar träder i kraft 1 januari nästkommande år. Beslut kan även träda i kraft omedelbart efter årsmötet under förutsättning att full majoritet godkänner det.

b) Beslut om upplösning av klubben fattas vid två på varandra följande årsmöten varav det ena är ordinarie. Frågan skall vara upptagen på dagordningen. Minst 2/3 av rösterna måste bifalla förslaget, dvs. kvalificerad majoritet.

Mom 2 Klubbens tillgångar skall efter årsmötets beslut användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syfte.